Sitemize Hoşgeldiniz Sitemiz Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kurulmuştur..!
   
     
      
 C-Ç-

İMLA KLAVUZU

A

B

C-Ç

D

E-F

G

H

I-İ

K

L-M-N

O-Ö

P-R

S-Ş

T-U

V-Y-Z

 C-Ç

caba

cabadan

cacık,-ğı

cadaloz

cadalozlaşma

cadalozlaşmak

cadalozluk,-ğu

cadde

cadı

cadı kazanı

cadılaşma

cadılaşmak

cadılık,-ğı

cadılık etmek

cadısüpürgesi (mantar)

cafcaf

cafcaflı

Caferî

cağ

cağ kebabı

cahil

cahilâne

cahilce

cahiliye

cahillik,-ği

cahillik etmek

caiz

caize

caka

cakacı

cakacılık,-ğı

cakalı

cali

calip,-bi

cam

camadan

cambaz

cambazhane

cambazlık,-ğı

cambul cumbul

camcı

camcılık,-ğı

camcı macunu

camekân

camekânlı

cam evi

camgöbeği (renk)

camgöz (balık)

cam göz (takma gözlü)

camgüzeli (çiçek)

camız

cami,-i,-si (ibadet yeri)

cami,-i (toplayan)

camia

camit

cam kanatlılar

camlama

camlamak

camlanma

camlanmak

camlaşma

camlaşmak

camlatma

camlatmak

camlı

camlık,-ğı

camlı köşk

cam mozaik,-ği

cam pamuğu

cam resim,-smi

camsı

cam suyu

cam yuvası

cam yünü

can

can acısı

can alıcı

canan

canavar

canavar düdüğü

canavarlaşma

canavarlaşmak

cımbarlama

cımbarlamak

cımbız

cımbızcı

cımbızlama

cımbızlamak

cıncık,-ğı

cıncık boncuk,-ğu

cıngıl

cırboğa

cırcır

cır cır

cırcır böceği

cırcır delgi

cırdaval

cırıldama

cırıldamak

cırıltı

cırlak,-ğı

cırlama

cırlamak

cırlatma

cırlatmak

cırlayık,-ğı

cırmık,-ğı

cırnak,-ğı

cırnaklama

cırnaklamak

cırnık,-ğı

cırt

cırtlak,-ğı

cırtlama

cırtlamak

cıs

cıva

cıvadra

cıvalı

cıvata

cıvatalama

cıvatalamak

cıvık,-ğı

cıvıklanma

cıvıklanmak

cıvıklaşma

cıvıklaşmak

cıvıklaştırma

cıvıklaştırmak

cıvıklık,-ğı

cıvık mantarlar

cıvıl cıvıl

cıvıldama

cıvıldamak

cıvıldaşma

cıvıldaşmak

cıvıltı

cıvıma

cıvımak

cıvıtılma

cıvıtılmak

cıvıtma

cıvıtmak

cıyak cıyak

cıyaklama

cıyaklamak

cıyaklatma

cıyaklatmak

cıyırdama

cıyırdamak

cıyırdatma

cıyırdatmak

cıyırtı

cız

cızbız

 

cız etmek

cızık,-ğı

cızıktırma

cızıktırmak

cızıldama

cızıldamak

cızıltı

cızıltılı

cızır cızır

cızırdama

cızırdamak

cızırdatma

cızırdatmak

cızırtı

cızırtılı

cızlam

cızlama

cızlamak

cız sineği

cibilliyet

cibilliyetsiz

cibilliyetsizlik,-ği

cibinlik,-ği

cibre

Cibril

cici

cici anne

cici bici

cicik,-ği

cicili bicili

cicim

cici mama

cicim ayı

cicoz

cicozlama

cicozlamak

cidal,-li

cidalci

cidar

cidden

ciddî

ciddîleşme

ciddîleşmek

ciddîlik,-ği

ciddiyet

Cide (ilçe)

cif

cife

ciğer

ciğer acısı

ciğerci

ciğerdeldi

ciğer otları

ciğer otu

ciğerpare

cihan

Cihanbeyli (ilçe)

cihangir

Cihangir

cihangirane

cihangirlik,-ği

cihannüma

cihanşümul,-lü

cihar

ciharıdü

ciharıse

ciharıyek

cihat,-dı

cihaz

cihet

cilâ

cilâcı

cilâcılık,-ğı

cilâlama

cilâlamak

cilâlanma

cilâlanmak

 

cilâlatma

cilâlatmak

cilâlı

Cilâlı Taş Devri

cilâsız

cilasun

cilâ topu

cilban

cilbent,-di

cildiye

cildiyeci

cilt,-di

ciltçi

ciltçilik,-ği

cilt evi

ciltleme

ciltlemek

ciltlenme

ciltlenmek

ciltletme

ciltletmek

ciltli

ciltsiz

cilve

cilvelenme

cilvelenmek

cilveleşme

cilveleşmek

cilveli

cim

cima,-ı

cimbakuka

cimcime

cimri

cimrileşme

cimrileşmek

cimrilik,-ği

cimrilik etmek

cin

cinaî

cinas

cinaslı

cinayet

cinci

cin darısı

cin fikirli

cingöz

cinlenme

cinlenmek

cinli

cin mısırı

cinnet

cins

cinsaçı (bitki)

cins cibilliyet

cinsel

cinsellik,-ği

cinsî

cins isim,-smi

cins ismi

cinsiyet

cinslik,-ği

cinslik bilimi

cinsliksiz

cip

cips

ciranta

cirim,-rmi

cirit,-di

cirit atma

ciritçi

ciro

ciro etmek

cisim,-smi

cisimcik,-ği

cisimlenme

 

cisimlenmek

cisimleşme

cisimleşmek

cismanî

cismanîlik,-ği

cismen

civan

civankaşı (nakış)

civanmert,-di

civanmertlik,-ği

civanperçemi (bitki)

civar

civciv

civcivli

civcivlik,-ği

civelek,-ği

civeleklik,-ği

ciyak

ciyak ciyak

ciyaklama

ciyaklamak

Cizre (ilçe)

Cizvit

cizye

clearing

coğrafî

coğrafya

coğrafyacı

coğrafyacılık,-ğı

cokey

cokeylik,-ği

conta

cop

coplama

coplamak

coplanma

coplanmak

coplatma

coplatmak

corum

coşku

coşkulanma

coşkulanmak

coşkulu

coşkun

coşkunca

coşkunlaşma

coşkunlaşmak

coşkunluk,-ğu

coşma

coşmak

coşturma

coşturmak

coşturucu

coşturuculuk,-ğu

coşturulma

coşturulmak

cömert,-di

cömertçe

cömertleşme

cömertleşmek

cömertlik,-ği

cönk,-gü

crescendo

cudam

cuma

cuma namazı

cumartesi,-yi

Cumayeri'ni (ilçe)

cumba

cumbadak

cumbalak,-ğı

cumbalama

cumbalamak

cumbalı

 

cumbul cumbul

cumbuldama

cumbuldamak

cumburdama

cumburdamak

cumbuldatma

cumbuldatmak

cumburlop

cumburtu

cumhur

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

cumhuriyet

Cumhuriyet Bayramı

cumhuriyetçi

cumhuriyetçilik,-ği

cumhuriyetperver

cunda

cunta

cuntacı

cup

cuppadak

cura

curacı

cura zurna

curcuna

curnata

cuşiş

cübbe

cübbeci

cübbeli

cüce

cüceleşme

cüceleşmek

cücelik,-ği

cücük,-ğü

cücüklenme

cücüklenmek

cüda

cühelâ

cülûs

cülûsiye

cümbür cemaat

cümbüş

cümbüşçü

cümbüşlü

cümle

cümle âlem

cümle bilgisi

cümlecik,-ği

cümle kapısı

cümlemsi

cümleten

cümudiye

cünha

cünun

cünup,-bu

cünupluk,-ğu

cür'et

cür'et etmek

cür'etkâr

cür'etkârlık,-ğı

cür'etlenme
cür'etlenmek

cür'etli

cürmümeşhut,-du

cüruf

cürüm,-rmü

cüsse

cüsseli

cüz,-z'ü

cüzam

cüzamlı

cüzdan

cüz'î

 

-Ç-

çaba

çabalama

çabalamak

çabalanma

çabalanmak

çabalayış

çabucacık

çabucak

çabuk

çabukça

çabuklaşma

çabuklaşmak

çabuklaştırılma

çabuklaştırılmak

çabuklaştırma

çabuklaştırmak

çabukluk,-ğu

çaça

çaça balığı

çaçaça

çaçaron

çaçaronca

çaçaronluk,-ğu

çadır

çadır ağırşağı

çadır bezi

çadırcı

çadırcılık,-ğı

çadır çiçeği

çadır direği

çadırlı

çadırlı ordugâh

çadıruşağı (bitki)

çağ

çağa

çağanak,-ğı

çağanoz

Çağatay

Çağatayca

çağcıl

çağcıllaşma

çağcıllaşmak

çağcıllaştırma

çağcıllaştırmak

çağcıllık,-ğı

çağdaş

çağdaşlaşma

çağdaşlaşmak

çağdaşlaştırma

çağdaşlaştırmak

çağdaşlık,-ğı

çağ dışı

çağıl çağıl

çağıldama

çağıldamak

çağıldayış

çağıltı

çağıltılı

çağırış

çağırma

çağırmak

çağırtı

çağırtkan

çağırtma

çağırtmaç,-cı

çağırtmak

çağla

çağlama

çağlamak

çağlar

çağlayan

Çağlayancerit (ilçe)

çağlayık,-ğı

çağlayış

çağma

çağmak

çağnak,-ğı

çağrı

çağrıcı

çağrıcılık,-ğı

çağrılı

çağrılık,-ğı

çağrılış

çağrılma

çağrılmak

çağrım

çağrısız

çağrışım

çağrışımcı

çağrışımcılık,-ğı

çağrışımlı

çağrışımsal

çağrışımsız

çağrışma

çağrışmak

çağrıştırma

çağrıştırmak

çakal

çakal armudu

çakalboğan

çakal eriği

çakaloz

çakal yağmuru

çakar

çakaralmaz

çakı

çakıcı

çakıl

çakıl çukul

çakıldak,-ğı

çakıldama

çakıldamak

çakıldatma

çakıldatmak

çakılı

çakıllık,-ğı

çakılma

çakılmak

çakıltı

çakım

çakın

çakıntı

çakır

çakır ayaz

çakırcı

çakır çukur

çakırdiken

çakırdoğan

çakırkanat (ördek)

çakırkeyf

çakır pençe

çakısız

çakış

çakışık,-ğı

çakışma

çakışmak

çakıştırma

çakıştırmak

çakma

çakmak

çakmak,-ğı

çakmakçı

çakmakçılık,-ğı

çakmaklı

çakmaklık,-ğı

çakmaksız

çakmak taşı

çakşır

çakşırlı

çakşırsız

çaktırılma

çaktırılmak

çaktırış

çaktırma

çaktırmadan

çaktırmak

Çal (ilçe)

çala

çalacak,-ğı

çalâk

çala kalem

çala kamçı

çala kaşık

çala kılıç

çala kürek

çalap,-bı

çala paça

çalarma

çalarmak

çalar saat,-ti

çalçene

çalçenelik,-ği

Çaldıran (ilçe)

çaldırılma

çaldırılmak

çaldırış

çaldırma

çaldırmak

çalgı

çalgı aleti

çalgıcı

çalgıcı böcek,-ği

çalgıcılık,-ğı

çalgıcı otu

çalgıç,-cı

çalgı çağanak,-ğı

çalgılı

çalgın

çalgısız

çalı

çalı bülbülü

çalı çırpı

çalı dikeni

çalı fasulyesi

çalı horozu

çalık,-ğı

çalık kavak,-ğı

çalı kuşu

çalılık,-ğı

çalım

çalımcı

çalımlama

çalımlamak

çalımlanış

çalımlanma

çalımlanmak

çalımlayış

çalımlı

çalımlık,-ğı

çalımlılık,-ğı

çalımsız

çalınma

çalınmak

çalıntı

çalısız

çalı süpürgesi

çalış

çalışılma

çalışılmak

çalışkan

çalışkanlık,-ğı

çalışma

çalışma barışı

çalışmacı

çalışma hayatı

çalışmak

çalışma masası

çalışma odası

çalışma saati

çalışma yöntemi

çalıştırıcı

çalıştırıcılık,-ğı

çalıştırılma

çalıştırılmak

çalıştırış

çalıştırma

çalıştırmak

çalkağı

çalkak,-ğı

çalkalama

çalkalamak

çalkalanış

çalkalanma

çalkalanmak

çalkalatış

çalkalatma

çalkalatmak

çalkalayış

çalkanış

çalkanma

çalkanmak

çalkantı

çalkantılı

çalkantısız

çalkar

çalkayış

çalkı

çalma

çalmacı

çalmaç,-cı

çalmak

çalpara

çaltı

çaltılık,-ğı

çalyaka

çam

Çamardı'nı (ilçe)

Çamaş (ilçe)

çamaşır

çamaşırcı

çamaşırcılık,-ğı

çamaşır deterjanı

çamaşır dolabı

çamaşırhane

çamaşır ipeği

çamaşır leğeni

çamaşırlık,-ğı

çamaşır makinesi

çamaşır sabunu

çamaşır suyu

çamça

çamçak,-ğı

Çameli'ni (ilçe)

çam fıstığı

çamgiller

Çamlıdere (ilçe)

Çamlıhemşin (ilçe)

çamlık,-ğı

Çamlıyayla (ilçe)

Çamoluk (ilçe)

çam sakızı

çamuka

çamur

çamur banyosu

çamurcuk,-ğu

çamurcun

çamur ığrıbı

çamurlama

çamurlamak

çamurlanma

çamurlanmak

çamurlaşma

çamurlaşmak

çamurlatma

çamurlatmak

çamurlu

çamurluk,-ğu

çamursuz

çam yarması

çam yeşili

çan

Çan (ilçe)

çanak,-ğı

çanak anten

çanakçı

Çanakçı (ilçe)

çanakçılık,-ğı

çanak çömlek,-ği

Çanakkale

çanaklık,-ğı

çanaksı

çanaksı hücreler

çanak üzengi

çanak yaprağı

çancı

çan çan

çan çiçeği

çan çiçeğigiller

Çandır (ilçe)

çangal

çangıl çungul

çangır çungur

çangırdama

çangırdamak

çangırtı

çanıltı

Çankaya (ilçe)

Çankırı'yı

çanta

çantacı

çantacılık,-ğı

çantalı

çantasız

çap

çapa

çapacı

çapacılık,-ğı

çapaçul

çapaçulluk,-ğu

çapak,-ğı

Çapakçur

çapaklanış

 

çapaklanma

çapaklanmak

çapaklı

çapaksız

çapalama

çapalamak

çapalanış

çapalanma

çapalanmak

çapalatma

çapalatmak

çapalı

çapanoğlu

çapar

çaparız

çapari

çapasız

çapçak,-ğı

çapkın

çapkınca

çapkınlaşma

çapkınlaşmak

çapkınlık,-ğı

çapla

çaplama

çaplamak

çaplı

çapma

çapmak

çaprak,-ğı

çapraşık,-ğı

çapraşıklaşma

çapraşıklaşmak

çapraşıklık,-ğı

çapraşma

çapraşmak

çapraz

çaprazlama

çaprazlamak

çaprazlaşma

çaprazlaşmak

çaprazlık,-ğı

çaprazölçer

çaprazvari

çapsız

çapul

çapula

çapulacı

çapulcu

çapulculuk,-ğu

çapullama

çapullamak

çaput

çar

çarçabuk

çarçur

çarçur etmek

çarçur olmak

çardak,-ğı

Çardak (ilçe)

çardaş

çare

çaresiz

çaresizlik,-ği

çareviç

çargâh

çarık,-ğı

çarıkçı

çarıkçılık,-ğı

çarıklı

çarıklı erkânıharp,-bi

çarıklık,-ğı

çarıksız

çariçe

çark

çarkçı

çarkçıbaşı

çarkçılık,-ğı

çark etmek

çarkıfelek,-ği

çarkıfelekgiller

çarklı

çarksız

çarlık,-ğı

çarliston

çarmıh

çarmık,-ğı

çarnaçar

çarpan

çarpan balığı

çarpı

çarpıcı

çarpık,-ğı

çarpıkça

çarpık çurpuk,-ğu

çarpıklaşma

çarpıklaşmak

çarpıklaştırma

çarpıklaştırmak

çarpıklık,-ğı

çarpılan

çarpılış

çarpılma

çarpılmak

çarpım

çarpım cetveli

çarpım tablosu

çarpınma

çarpınmak

çarpıntı

çarpıntılı

çarpıntısız

çarpış

çarpışılma

çarpışılmak

çarpışma

çarpışmak

çarpıştırma

çarpıştırmak

çarpıtılma

çarpıtılmak

çarpıtma

çarpıtmak

çarpma

çarpma işareti

çarpmak

çarptırış

çarptırma

çarptırmak

çarşaf

çarşafçı

çarşafçılık,-ğı

çarşaflama

çarşaflamak

çarşaflanma

çarşaflanmak

çarşaflatma

çarşaflatmak

çarşaflı

çarşaflık,-ğı

çarşafsız

çarşamba

Çarşamba (ilçe)

çarşamba karısı

çarşamba pazarı

çarşı

çarşı ağası

Çarşıbaşı'nı (ilçe)

çarşılı

çasar

çaşıt

çaşıtlama

çaşıtlamak

çaşıtlık,-ğı

çat

Çat (ilçe)

çatak,-ğı

Çatak (ilçe)

çatal

çatal ağız,-ğzı

Çatalca (ilçe)

çatallanma

çatallanmak

çatallaşma

çatallaşmak

çatallaştırma

çatallaştırmak

çatallı

çatallık,-ğı

Çatalpınar (ilçe)

çatal ses

Çatalzeytin (ilçe)

çatana

çatanacı

çatapat

çatı

çatı ekleri

çatık,-ğı

çatı katı

çatık çehre

çatık kaş

çatıklaşma

çatıklaşmak

çatıklık,-ğı

çatık surat

çatık yüz

çatılı

çatılış

çatılma

çatılmak

çatınma

çatınmak

çatır çatır

çatır çutur

çatırdama

çatırdamak

çatırtı

çatırtılı

çatısız

çatış

çatışık,-ğı

çatışılma

çatışılmak

çatışkı

çatışma

çatışmak

çatıştırma

çatıştırmak

çatkı

çatkılı

çatkılık,-ğı

çatkın

çatkınlık,-ğı

çatkısız

çatlak,-ğı

çatlaklık,-ğı

çatlak ses

çatlama

çatlamak

çatlatış

çatlatma

çatlatmak

çatlayış

çatma

çatmak

çatma kaş

çatpat (çatapat)

çat pat

çatra patra

çattırma

çattırmak

çav

çavalye

çavdar

Çavdarhisar (ilçe)

çavdarlı

çavdarmahmuzu (bitki)

çavdarsız

Çavdır (ilçe)

çavlan

çavlanma

çavlanmak

çavlı

çavma

çavmak

çavşır

çavun

çavuş

çavuş kuşu

çavuş kuşugiller

çavuşluk,-ğu

çavuş üzümü

çay

Çay (ilçe)

çay bahçesi

çay bardağı

Çaybaşı'nı (ilçe)

çaycı

çaycılık,-ğı

Çaycuma (ilçe)

çaydanlık,-ğı

Çayeli'ni (ilçe)

çay evi

çay fincanı

çaygiller

çayhane

çayhaneci

çayhanecilik,-ği

çayır

Çayıralan (ilçe)

çayırgüzeli (bitki)

çayır kuşu

çayırlama

çayırlamak

çayırlanma

çayırlanmak

çayırlaşma

çayırlaşmak

çayırlatma

çayırlatmak

çayırlı

Çayırlı (ilçe)

çayırlık,-ğı

çayır mantarı

çayırmelikesi (bitki)

çayır otu

çayır peyniri

çayırsedefi (bitki)

çayır tavuğu

çayır teresi

çayır tirfili

çayır yulafı

çaykara

Çaykara (ilçe)

çay kaşığı

çaylak,-ğı

çaylakça

çaylak fırtınası

çaylaklık,-ğı

çaylı

çaylık,-ğı

çaylı kek

çay saati

çay servisi

çay şekeri

çay takımı

çebiç,-ci

çeç

çeçe

Çeçen

Çeçence

çedene

çedik,-ği

çehre

çehre züğürdü

çek

Çek

Çekçe

çekçek,-ği

çekecek,-ği

çekek,-ği

çekel

çekeleme

çekelemek

çekelez

çekem

çekememe

çekememek

çeker

Çekerek (ilçe)

çeki

çekici

çekicilik,-ği

çekiç,-ci

çekiç atma

çekiçhane

çekiç kemiği

çekiçleme

çekiçlemek

çeki düzen

çekik,-ği

çekikçe

çekiliş

çekilme

çekilmek

çekim

çekim eki

çekim ekleri

çekimleme

çekimlemek

çekimli

çekimli fiil

 

çekimsenme

çekimsenmek

çekimser

çekimserlik,-ği

çekimsiz

çekimsizlik,-ği

çekince

çekingen

çekingence

çekingenleşme

çekingenleşmek

çekingenlik,-ği

çekinik,-ği

çekinilme

çekinilmek

çekiniş

çekinme

çekinmek

çekinti

çekirdecik,-ği

çekirdek,-ği

çekirdekçi

çekirdekçilik,-ği

çekirdek kahve

çekirdeklenme

çekirdeklenmek

çekirdekli

çekirdeksel

çekirdeksiz

çekirge

çekirge kuşu

çekiş

çekişken

çekişme

çekişmek

çekişmeli

çekişmesiz

çekişte

çekiştirici

çekiştiricilik,-ği

çekiştirme

çekiştirmek

çekkin

çekme

çekmece

çekmeceli

çekmecesiz

çekme demir

çekmek

çekme kat

çekmen

Çekoslovak

Çekoslovakya

Çekoslovakyalı

çektiri

çektiriş

çektirme

çektirmek

çekül

çekyat

çelebi

Çelebi (ilçe)

çelebice

çelebilik,-ği

çelen

çelenk,-gi

çelgi

çelik,-ği

çelik çomak,-ğı

Çelikhan (ilçe)

çelikhane

çelik kasa

çelik kapı

çelikleme

çeliklemek

çelikleşme

çelikleşmek

çelikleştirme

çelikleştirmek

çelik macunu

çelik metre

çelik pamuğu

çelim

çelimli

çelimsiz

çelimsizlik,-ği

çelişik,-ği

çelişiklik,-ği

çelişiklik ilkesi

çelişken

çelişki

çelişkili

çelişkisiz

çelişme

çelişmek

çelişmeli

çelişmesiz

çelişmezlik,-ği

çello

çelme

çelmek

çelmeleme

çelmelemek

çelmelenme

çelmelenmek

çelmeleyiş

çelmik,-ği

çeltik,-ği

Çeltik (ilçe)

çeltikçi

Çeltikçi (ilçe)

çeltikçilik,-ği

çeltik kargası

çeltikli

çeltik tarlası

çembalo

çember

çember açı

çemberleme

çemberlemek

çemberlenme

çemberlenmek

çemberletme

çemberletmek

çemberli

çember sakal

çembersiz

çemçe

çemen

çemenleme

çemenlemek

çemenli

çemiç,-ci

Çemişgezek (ilçe)

çemkiriş

çemkirme

çemkirmek

çemreme

çemremek

çemrenme

çemrenmek

çene

çenebaz

çenebazlık,-ğı

çene çukuru

çenek,-ği

çene kavafı

çeneleşme

çeneleşmek

çeneli

çenesi düşük,-ğü

çenet

çene yarışı

çene yarıştırıcı

çene yarıştırma

çengel

çengel çeneliler

çengelleme

çengellemek

çengellenme

çengellenmek

çengelleyiş

çengelli

çengelli iğne

çengel sakızı

çengi

çengi kolu

çengilik,-ği

çengi takımı

çenileme

çenilemek

çenk,-gi

çentik,-ği

çentikleme

çentiklemek

çentiklenme

çentiklenmek

çentikli

çentilme

çentilmek

çentme

çentmek

çepçevre

çepeçevre

çepel

çepellenme

çepellenmek

çepelli

çepellilik,-ği

çeper

çepez

çepin

çer

çerçeve

çerçeveci

çerçevecilik,-ği

çerçeveleme

çerçevelemek

çerçevelenme

çerçevelenmek

çerçeveletme

çerçeveletmek

çerçeveli

çerçevesiz

çerçi

çerçici

çerçilik,-ği

çer çöp

çerden çöpten

çerez

çerezci

çerezcilik,-ği

çerezlenme

çerezlenmek

çerezlik,-ği

çerge

çergeci

çeri

çeribaşı,-yı,-nı

çeribaşılık,-ğı

Çerkeş (ilçe)

Çerkez

Çerkezce

Çerkezköy (ilçe)

Çerkez peyniri

Çerkez tavuğu

çermik,-ği

Çermik (ilçe)

çerviş

çeşit,-di

çeşitkenar

çeşitkenar üçgen

çeşitleme

çeşitlemek

çeşitlendirme

çeşitlendirmek

çeşitlenme

çeşitlenmek

çeşitli

çeşitlilik,-ği

çeşme

Çeşme (ilçe)

çeşmibülbül

çeşni

çeşnici

çeşnicibaşı

çeşnicilik,-ği

çeşnileme

çeşnilemek

çeşnilenme

çeşnilenmek

çeşnilik,-ği

çete

çeteci

çetecilik,-ği

çetele

çeteleşme

çeteleşmek

çeteleştirme

çeteleştirmek

çetene

çetin

çetince

çetin ceviz

çetinleşme

çetinleşmek

çetinleştirme

çetinleştirmek

çetinlik,-ği

çetrefil

çetrefilce

çetrefilleşme

çetrefilleşmek

çetrefilli

çetrefillilik,-ği

çetrefilsiz

çevgen

çevik,-ği

çevikçe

çevikleşme

çevikleşmek

çevikleştirme

çevikleştirmek

çeviklik,-ği

çeviren

çevirgeç,-ci

çevirgi

çeviri

çevirici

çeviricilik,-ği

çevirim

çevirim senaryosu

çeviriş

çevirme

çevirmek

çevirmen

çevirmenlik,-ği

çevirtme

çevirtmek

çevre

çevre açı

çevre bilimci

çevre bilimi

çevre bilimsel

çevreci

çevrecilik,-ği

çevre evi

çevre kirlenmesi

çevreleme

çevrelemek

çevreleniş

çevrelenme

çevrelenmek

çevreleyiş

çevrelik,-ği

çevren

çevre sağlığı

çevresel

çevre teker

çevre yolu

çevri

çevrik,-ği

çevrileme

çevrilemek

çevrili

çevriliş

çevrilme

çevrilmek

çevrim

çevrim içi

çevrimli

çevrimsel

çevrinme

çevrinmek

çevrinti

çevriyazı

çeyiz

çeyizci

çeyizcilik,-ği

çeyiz çemen

çeyizleme

çeyizlemek

çeyizlenme

çeyizlenmek

çeyizli

çeyizlik,-ği

çeyizsiz

çeyrek,-ği

çeyrekleme

çeyreklemek

çeyreklenme

çeyreklenmek

 

çeyrek sonuç,-cu

çıban

çıban ağırşağı

çıbanbaşı

çıdam

çıdama

çıdamak

çıfıt

Çıfıt

Çıfıt çarşısı

çıfıtlık,-ğı

Çıfıtlık,-ğı

çıfıtlık etmek

çığ

çığa

çığalanma

çığalanmak

çığıltı

çığır

çığırış

çığırma

çığırmak

çığırtı

çığırtkan

çığırtkanlık,-ğı

çığırtma

çığırtmacı

çığırtmak

çığlık,-ğı

çığrışma

çığrışmak

çıkacak,-ğı

çıkagelme

çıkagelmek

çıkak,-ğı

çıkar

çıkarcı

çıkarcılık,-ğı

çıkarılış

çıkarılma

çıkarılmak

çıkarım

çıkarış

çıkarma

çıkarma işareti

çıkarmak

çıkarsama

çıkartı

çıkartılma

çıkartılmak

çıkartma

çıkartmak

çıkar yol

çıkı

çıkık,-ğı

çıkıkçı

çıkıkçılık,-ğı

çıkıklık,-ğı

çıkılama

çıkılamak

çıkılanma

çıkılanmak

çıkılma

çıkılmak

çıkın

çıkın etmek

çıkınlama

çıkınlamak

çıkıntı

çıkıntılı

çıkıntısız

çıkış

çıkış belgesi

çıkış hakemi

çıkış kapısı

çıkışlı

çıkışma

çıkışmak

çıkış noktası

çıkıştırma

çıkıştırmak

çıkış yapmak

çıkış yolu

çıkıt

çıkma

çıkmak

çıkmaklık,-ğı

çıkmalı

çıkmalı tamlama

çıkmalı tümleç,-ci

çıkmaz

çıkmaz sokak,-ğı

çıkra

çıkralık,-ğı

çıkrık,-ğı

çıkrıkçı

çıkrıkçılık,-ğı

çıkrıkçın

çıkrıklı

çıkrıksız

çıktı

çılan

çılbır

Çıldır (ilçe)

çıldırasıya

çıldır çıldır

çıldırış

çıldırma

çıldırmak

çıldırtma

çıldırtmak

çılgın

çılgınca

çılgıncasına

çılgınlaşma

çılgınlaşmak

çılgınlık,-ğı

çıma

çımacı

çımacılık,-ğı

çımbar

çımkırma

çımkırmak

çın

çınar

Çınar (ilçe)

Çınarcık (ilçe)

çınargiller

çınarlı

çınarlık,-ğı

çınayaz

çın çın

çıngar

çıngı

çıngıl

çıngırak,-ğı

çıngırakçı

çıngırakçılık,-ğı

çıngıraklı

çıngıraklı yılan

çıngıraklı yılangiller

çıngır çıngır

çıngırdak,-ğı

çıngırdama

çıngırdamak

çıngırdatma

çıngırdatmak

çıngırtı

çınlak,-ğı

çınlama

çınlamak

çınlamalı

çınlatış

çınlatma

çınlatmak

çınlayış

çınsabah

çıpı çıpı

çıpıl çıpıl

çıpıldak,-ğı

çıplak,-ğı

çıplaklaşma

çıplaklaşmak

çıplaklaştırma

çıplaklaştırmak

çıplaklık,-ğı

çıplak tohumlular

çıplanma

çıplanmak

çıra

çırağ

çırak,-ğı

çırak etmek

çıraklık,-ğı

çıraklık etmek

çırakma

çırakman

çıralı

çıralık,-ğı

çıramoz

çırçıplak,-ğı

çırçıplaklık,-ğı

çırçır (alet)

çır çır

çırılçıplak,-ğı

çırılçıplaklık,-ğı

çırnık,-ğı

çırpı

çırpıcı

çırpılma

çırpılmak

çırpınış

çırpınma

çırpınmak

çırpıntı

çırpıntılı

çırpış

çırpışma

çırpışmak

çırpıştırılma

çırpıştırılmak

çırpıştırma

çırpıştırmak

çırpma

çırpmacı

çırpmak

çırptırma

çırptırmak

çıt

çıta

çıtak,-ğı

çıtçıt (kopça)

çıt çıt

çıtçıtlama

çıtçıtlamak

çıtı pıtı

çıtır çıtır

çıtırdama

çıtırdamak

çıtırdatış

çıtırdatma

çıtırdatmak

çıtırdayış

çıtır pıtır

çıtırtı

çıtkırıldım

çıtkırıldımlık,-ğı

çıtlama

çıtlamak

çıtlatılma

çıtlatılmak

çıtlatış

çıtlatma

çıtlatmak

çıtlık,-ğı

çıtpıt (çatapat)

çıt pıt

çıvdırma

çıvdırmak

çıvgar

çıvgın

çıvlama

çıvlamak

çıvma

çıvmak

çıyan

çıyan gözlü

çıyanlık,-ğı

çıyanlık etmek

çiçek,-ği

çiçek aşısı

çiçek bahçesi

çiçek biti

çiçek boyası

çiçek bozuğu

çiçekçi

çiçekçilik,-ği

Çiçekdağı'nı (ilçe)

çiçek durumu

çiçek dürbünü

çiçek evi

çiçekleme

çiçeklemek

çiçekleniş

çiçeklenme

çiçeklenmek

çiçekli

çiçekli bitkiler

çiçeklik,-ği

çiçek pazarı

çiçek sapçığı

çiçek sapı

çiçeksever

çiçeksime

çiçeksimek

çiçeksiz

çiçeksiz bitkiler

çiçek soğanı

çiçek suyu

çiçek tacı

çiçek tozu

çiçek yağı

çiçek yaprağı

çift

çift atış

çift ayaklılar

çift camlı pencere

çiftçi

çiftçilik,-ği

çift çubuk,-ğu

çift dalma

çift desimetre

çift dikiş

çift dirsek,-ği

çift dişliler

çifte

çifte dikiş

çiftehane

çifte kavrulmuş

çifte kıskaç,-cı

çifteleme

çiftelemek

çiftelenme

çiftelenmek

Çifteler (ilçe)

çifteleşme

çifteleşmek

çifteli

çifte nağra

çifter çifter

çiftetelli

çift kanatlılar

çift kapı

çift kişilik,-ği

çift küme

çiftleme

çiftlemek

çiftlenme

çiftlenmek

çiftleşme

çiftleşmek

çiftleştiriş

çiftleştirme

çiftleştirmek

çiftlik,-ği

Çiftlik (ilçe)

çiftlik kâhyası

Çiftlikköy (ilçe)

çift parmaklılar

çift pencere

çift sayı

çiftteker

çifttekerci

çifttekercilik,-ği

çift vuruş

çift yıldız

çift zamanı

Çigan

Çigan müziği

çiğ

çiğ börek,-ği

çiğde

çiğdem

çiğe

çiğin

çiğindirik,-ği

çiğ iplik,-ği

çiğit,-di

çiğitli

çiğ köfte

çiğleşme

çiğleşmek

 

Çiğli (ilçe)

çiğlik,-ği

çiğnek,-ği

çiğnem

çiğneme

çiğnemek

çiğnemik,-ği

çiğnemlik,-ği

çiğneniş

çiğnenme

çiğnenmek

çiğnetme

çiğnetmek

çiğneyiş

çiğ renkçi

çiğ renkçilik,-ği

çiğ toprak,-ğı

çiklet

çikletçi

çikolata

çikolatacı

çikolatacılık,-ğı

çikolatalı

çil

çile

çilecilik,-ği

çilehane

çilek,-ği

çilekçi

çilekçilik,-ği

çilekeş

çilekeşlik,-ği

çilek reçeli

çilek suyu

çileli

çileme

çilemek

çilenti

Çilimli (ilçe)

çilingir

çilingirlik,-ği

çilingir sofrası

çillenme

çillenmek

çilli

çilsiz

çim

çimbali

çimçek,-ği

çim çim

çimdik,-ği

çimdikleme

çimdiklemek

çimdiklenme

çimdiklenmek

çimdirme

çimdirmek

çimek,-ği

çimen

çimenli

çimenlik,-ği

çimensiz

çimento

çimentolama

çimentolamak

çimentolanma

çimentolanmak

çimleme

çimlemek

çimlendirme

çimlendirmek

çimlenme

çimlenmek

çimleyiş

çimme

çimmek

Çin

çinakop

Çin anasonu

Çince

çinçilya

çinçilyagiller

Çine (ilçe)

Çingen

çingene

Çingene

Çingene borcu

Çingenece

Çingene çergesi

Çingene düğünü

Çingene kavgası

çingeneleşme

çingeneleşmek

çingenelik,-ği

Çingenelik,-ği

Çingene palamudu

Çingene parası

Çingene pembesi

Çin gülü

çini

çinici

çinicilik,-ği

çinili

çini mürekkebi

çinisiz

çinke

çinko

çinkograf

çinkografi

Çin lâhanası

Çin leylâğı

Çinli

çintiyan

çipil

çipilleşme

çipilleşmek

çipilti

çipo

çipura

çir

çiriş

çirişleme

çirişlemek

çirişlenme

çirişlenmek

çirişli

çiriş otu

çirkef

çirkefçe

çirkefleşme

çirkefleşmek

çirkeflik,-ği

çirkin

çirkince

çirkinleşme

çirkinleşmek

çirkinleştirme

çirkinleştirmek

çirkinlik,-ği

çirkinseme

çirkinsemek

çiroz

çirozlaşma

çirozlaşmak

çis

çise

çiseleme

çiselemek

çiseme

çisemek

çisenti

çiskin

çiş

çişik,-ği

çit

çita

çitar

çitari

çiten

çiti

çitileme

çitilemek

çitilenme

çitilenmek

çitili

çitişme

çitişmek

çitlembik,-ği

çitleme

çitlemek

çitme

çitmek

çitmik,-ği

çit sarmaşığı

çit sarmaşığıgiller

çivi

çivici

çivicilik,-ği

çividî

çivileme

çivilemek

çivilenme

çivilenmek

çiviletme

çiviletmek

çivili

çivisiz

çivisiz kalkan

çivit,-di

çivitleme

çivitlemek

çivitlenme

çivitlenmek

çivitli

çivit mavisi

çivit otu

çivit rengi

çivitsiz

çivi yazısı

çivi yukarı

Çivril (ilçe)

çiy

çiyleme

çiylemek

çizdirme

çizdirmek

çizecek,-ği

çizelge

çizer

çizge

çizgi

çizgi film

çizgi im

çizgileme

çizgilemek

çizgilenme

çizgilenmek

çizgileşme

çizgileşmek

çizgili

çizgilik,-ği

çizgi resim,-smi

çizgi roman

çizgisel

çizgisiz

çizi

çizici

çizik,-ği

çizikli

çiziktirme

çiziktirmek

çizili

çiziliş

çizilme

çizilmek

çizim

çizimci

çizinti

çiziş

çizme

çizmeci

çizmecilik,-ği

çizmek

çizmeli

çoban

çobanaldatan

çobanaldatangiller

çobançantası (bitki)

çobandağarcığı (bitki)

çobandeğneği (bitki)

çobandüdüğü (bitki)

çobaniğnesi (bitki)

çoban kebabı

çoban köpeği

çobanlama

Çobanlar (ilçe)

çobanlık,-ğı

çobanlık etmek

çoban merhemi

çobanpüskülü (bitki)

çobanpüskülügiller

çoban salatası

çobansüzgeci (bitki)

çobantarağı (bitki)

çobantuzluğu (bitki)

Çoban Yıldızı

çocuğumsu

çocuk,-ğu

çocuk aklı

çocuk bahçesi

çocuk bakıcısı

çocuk bezi

çocuk bilimci

çocuk bilimi

çocukça

çocukçu

çocuk dili

çocuk işi

çocuklaşma

çocuklaşmak

çocuklaştırma

çocuklaştırmak

çocuklu

çocukluk,-ğu

çocukluk etmek

çocuk olmak

çocuk oyuncağı

çocuk ruhlu

çocuksu

çocuksuluk,-ğu

çocuksuz

çocuksuzluk,-ğu

çocuk yuvası

çoğalış

çoğalma

çoğalmak

çoğaltım

çoğaltış

çoğaltma

çoğaltmak

çoğaltma makinesi

çoğu

çoğu kez

çoğul

çoğulcu

çoğulcu demokrasi

çoğulculuk,-ğu

çoğul eki

çoğul ekleri

çoğullama

çoğullamak

çoğullaştırma

çoğullaştırmak

çoğulluk,-ğu

çoğumsama

çoğumsamak

çoğun

çoğunca

çoğunluk,-ğu

çoğunlukla

çoğurcuk,-ğu

çoğu zaman

çok,-ğu

çokal

çok anlamlı

çok anlamlılık,-ğı

çok ayaklılar

çokbilmiş

çokça

çokçu

çokçuluk,-ğu

çok düzlemli

çok eşli

çok eşlilik,-ği

çok fazlı

çokgen

çok gözeli

çok hücreli

çok hücreliler

çok karılı

çok karılılık,-ğı

çok kısa dalga

çok kocalı

çok kocalılık,-ğı

çokluk,-ğu

çokluk eki

çokluk ekleri

çok ortaklı

çok partili

çokrağan

çokrama

çokramak

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=